Executive Committee

Dr.Param Gowda
Dr.Paran Gowda
President
Dr.H.Sudarshan
Dr.H.Sudarshan
Hon.Secretary
Venkat Narayan Chekuri
Mr.Venkat Narayan Chekuri
Joint Secretary
H.N. Somasundaram
Mr.H.N.Somasundram
Chairman
Shashikala Muniyappa
Shashikala Muniyappa
Treasurer
Dr.Prashanth
Dr.Prashanth
Member
Arun Kumar
Mr.Arun Kumar
Member
Gopal Krishna
Mr.Gopal S.Krishna
Member